मन्दिर पसेर मान्छे झुट बोल्न सक्छ तर भट्टिमा पसेर सक्दैन । – गाब्सी

मन्दिर पसेर मान्छे झुट बोल्न सक्छ तर भट्टिमा पसेर सक्दैन । – गाब्सी